Mater - cyfarfodydd

Families First – Contract 2022-2024 Funding

Cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet (eitem 29)

29 Teuluoedd Yn Gyntaf – Cyllid Contract 2022/2024

Pwrpas:        Cais i gymeradwyo Caffael ar gyfer Gwasanaethau Teuluoedd Yn Gyntaf 2022/24.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

29.      TEULUOEDD YN GYNTAF – ARIAN CONTRACT 2022-2024

                                        

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i gaffael gwasanaethau atal a chymorth Teuluoedd yn Gyntaf wedi'u hariannu am hyd at ddwy flynedd, gydag opsiwn i ymestyn hyn am flwyddyn arall, yn amodol ar gymeradwyaeth cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo ail-gaffael y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (a ariennir gan Lywodraeth Cymru) am gyfnod o ddwy flynedd (Ebrill 2022 – Mawrth 2024) gydag opsiwn i ymestyn y rhaglen am flwyddyn arall pe bai angen.