Mater - cyfarfodydd

Protocol on acting outside the ward

Cyfarfod: 22/07/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 24)

24 Protocol ar weithredu tu allan i’r ward pdf icon PDF 91 KB

Er mwyn galluogi'r Cyngor i ystyried y protocol diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i ystyried y Protocol Aelodau ar Ymrwymiad mewn Wardiau Eraill diwygiedig. Darparodd wybodaeth gefndirol ac eglurodd bod y protocol presennol a luniwyd gan swyddogion statudol ac Arweinwyr Gr?p angen cael ei adolygu. Dyma fersiwn wedi’i ddiwygio yn cytuno i ymgynghoriad ffurfiol gael ei atodi i’r adroddiad a gafodd ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiad yn y cyfarfod ar gynhaliwyd ar 30 Mehefin 2021. 

 

Cynigwyd yr argymhelliad canlynol gan y Cynghorydd Neville Phillips ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Chris Bithell.

 

Soniodd y Cynghorydd Owen Thomas am gysylltu ag Aelodau yngl?n â materion cynllunio mewn wardiau eraill. Dyma’r Prif Weithredwr yn cydnabod y pwyntiau a wnaed gan y Cynghorydd Thomas ac eglurodd bod hynny wedi derbyn sylw yn Adran 2 – Eithriadau i’r Protocol, paragraff (f) a gafodd ei atodi i’r adroddiad. Rhybuddiodd hefyd wrth ymateb i ohebiaeth neu gynrychiolaethau y dylai aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio fod yn ofalus i beidio â rhoi’r argraff eu bod wedi dod i benderfyniadau terfynol ar gais cynllunio cyn iddo gael ei ystyried mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Chris Bithell sylwadau ar y canllawiau yn y Cod Ymddygiad Cynllunio ynghylch aelodau ward cyfagos a gofynnodd a ddylai canllawiau tebyg gael eu cynnwys yn Adran 2 o’r Protocol.   Wrth ymateb i hynny fe gynghorodd y Prif Swyddog yngl?n ag ymrwymiad Aelodau mewn materion cynllunio mewn ward gyfagos a oedd yn cael effaith ar ei ward nhw. Cynghorodd er eu bod nhw’n cynrychioli diddordebau preswylwyr yn ward eu hunain ni fyddai’r Aelod yn torri’r Protocol o dan yr amgylchiadau hyn ond cytunodd y byddai modd cynnwys hyn yn y Protocol er mwyn bod yn glir.

 

Wrth gyfeirio at Adran 3, paragraff 3.2 o’r Protocol dywedodd y Cynghorydd Paul Shotton y dylai Aelodau ddatgan ward eu hunain ar gyfer tryloywder.

Wedi ei gynnig a’i eilio fe dderbyniodd y Cynghorwyr Neville Phillips a Chris Bithell yr awgrym fod y Protocol yn cael ei ddiwygio fel yr uchod ar yn ychwanegiad i’r cynnig cadarn. Pan gafwyd pleidlais, cymeradwywyd hyn.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn ddarostyngedig i’r diwygiad uchod bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Protocol Aelodau ar Ymrwymiad mewn Wardiau Eraill 2021 diwygiedig.