Mater - cyfarfodydd

Side Waste Enforcement and Environmental Awareness

Cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet (eitem 24)

24 Gorfodaeth Gwastraff Wrth Ochr y Bin ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Gorfodaeth Gwastraff Wrth Ochr y Bin ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad ac eglurodd oherwydd y pandemig Covid-19 bod gorfodaeth gwastraff ochr wedi’i ohirio ym mis Mawrth 2020 ac ers yr adeg hynny bod cynnydd o 3,000 tunnell o wastraff ochr wedi'i gasglu o eiddo preswyl, sydd yn gynnydd o 12% o gymharu â'r flwyddyn cyn y pandemig.

 

Yn ychwanegol at gynnydd mewn gwastraff ochr, gwelwyd cynnydd mewn gwastraff dros ben o gartrefi’n cael ei gyflwyno mewn mannau casglu gwastraff cymunedol ac yn cael ei adael mewn alïau a mannau gwyrdd agored sydd wedi arwain at bryder cynyddol ynghylch tipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel. Er mwyn annog preswylwyr i barhau i ailgylchu, cynigiwyd y dylid ailgyflwyno’r cyfyngiadau gwastraff ochr yn ogystal â gorfodaeth wrth gasglu o ymyl y palmant.

 

Roedd yr adroddiad yn amlinellu ymdriniaeth y Cyngor o ran ailgyflwyno gorfodaeth gwastraff ochr o 1 Medi 2021 a sut y bwriedir ymdrin â’r cynnydd mewn troseddau amgylcheddol mewn ymdrech i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwella Ansawdd yr Amgylchedd Lleol (AALl).

 

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth Rheolaethol y byddai ymgyrch ledled y sir yn cael ei chynnal cyn ailgyflwyno unrhyw orfodaeth gwastraff ochr i sicrhau bod yr holl breswylwyr yn ymwybodol o'r newid.   Cadarnhaodd nad gorfodaeth uwch oedd yn cael ei gynnig a bod y cyngor eisiau gweithio gyda phreswylwyr i gynnig atebion.Dylid cynnal ymgyrchoedd addysgol a sicrhau bod cyllid ar gael i wneud hyn.

 

Diolchodd y Cynghorydd Roberts i bawb a ddaeth at ei gilydd yn ystod y pandemig i gynnig gwasanaeth codi sbwriel yn eu cymunedau. Cynigiodd argymhelliad ychwanegol gan ei fod yn teimlo bod angen swyddogion gorfodi dynodedig i ymdrin â thipio anghyfreithlon. Yr argymhelliad ychwanegol oedd “y dylid dod ag adroddiad ychwanegol yn ôl i’r Cabinet yngl?n â swyddogion gorfodi dynodedig ychwanegol i ddelio â gwastraff ochr a thipio anghyfreithlon."

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod gorfodaeth gwastraff ochr mewn casgliadau ymyl y palmant yn cael ei ailgyflwyno o 1 Medi 2021.

 

(b)       Cymeradwyo’r cynnig bod rhagor o waith yn cael ei wneud i archwilio’r opsiynau ar gyfer rôl ddynodedig i hyrwyddo a chynnal ymgyrchoedd gwella’r amgylchedd mewn cymunedau lleol; a

 

(c)        Bod adroddiad ychwanegol yn dod yn ôl i’r Cabinet yngl?n â swyddogion gorfodi dynodedig ychwanegol ychwanegol i ddelio â gwastraff ochr a thipio anghyfreithlon."