Mater - cyfarfodydd

Digital Flintshire

Cyfarfod: 08/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 20)

20 Sir y Fflint Digidol pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Adolygu a diweddaru Strategaeth Ddigidol bresennol y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad i adolygu Strategaeth Ddigidol y Cyngor ‘Sir y Fflint Ddigidol’ cyn ei gyflwyno i’r Cabinet. Roedd y Strategaeth wedi ei diweddaru i adlewyrchu amcanion hirdymor a newidiadau cenedlaethol, fel y trafodwyd mewn sesiynau briffio Aelodau yn ddiweddar.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Arnold Woolley ac fe'u heiliwyd gan y Cynghorydd Patrick Heesom a ganmolodd y sesiynau briffio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn:

 

a)        Croesawu’r cynnydd a wnaed mewn cyflawni amcanion Sir y Fflint Ddigidol;

 

b)        Cytuno fod y strategaeth a adnewyddwyd yn nodi’r dyheadau cywir ar gyfer datblygu gwasanaethau digidol ymhellach; a bod y pwyllgor yn

 

c)         Hyderus y bydd y strategaeth ddiwygiedig yn helpu i sicrhau y bydd gan bawb fynediad cyfartal i sgiliau, dyfeisiau a chysylltedd digidol.