Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking

Cyfarfod: 28/07/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 11)

11 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL AC OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU pdf icon PDF 82 KB

 

Pwrpas:

I ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ac i roi gwybod i’r Pwyllgor am gynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu Cymunedau ac Addysg y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol a thynnodd sylw at yr eitemau sydd i'w hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor. Dywedodd fod y Cadeirydd wedi anfon e-bost at holl Aelodau'r Pwyllgor i ofyn a oedd ganddynt unrhyw eitemau i'w hystyried ar y Rhaglen.  Cytunwyd pan fyddai eitemau wedi dod i law, y byddai'r Hwylusydd Gofal Cymdeithasol a'r Amgylchedd yn cysylltu â'r Cadeirydd a'r Uwch Swyddogion yn ystod egwyl mis Awst i ddiweddaru'r Rhaglen a chyflwyno fersiwn ddiwygiedig i gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Medi.

 

Yn ystod y drafodaeth cynigiwyd ychwanegu’r eitemau a ganlyn at y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol:-

 

  • cyflwyniad gan ‘Double Click’ (yn ddelfrydol cyn y Nadolig er mwyn caniatáu i Aelodau archebu nwyddau os dymunant).
  • NEWCIS – ymweliad safle ac adroddiad i gyfarfod Pwyllgor (awgrymwyd y dylid cynnal yr ymweliad safle’r diwrnod cyn cyfarfod Pwyllgor).
  • Un Pwynt Mynediad - cyfarfod mis Tachwedd.
  • Nanny Biscuit – cyflwyniad gan James Hunt ar waith Nanny Biscuit mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol.
  • sut i ddod yn Ofalwr Micro

 

Cynigiodd y Cynghorydd Paul Cunningham yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Mel Buckley.         

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.