Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 17/11/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 43)

43 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ddiweddariad ar y camau gweithredu oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol a chytunodd i ail-ddosbarthu copi mwy o’r gylchred cynllunio busnes ac ariannol i’r Cynghorydd Bill Crease.  Bydd y camau gweithredu a gododd o’r cyfarfod ym Medi yn cael eu tynnu o’r rhestr gan eu bod wedi cael eu cwblhau.

 

Ar y sail honno, cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Bill Crease.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.