Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 59)

59 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad yn nodi cynnydd ar gamau gweithredu o’r cyfarfodydd blaenorol.   Fel cam gweithredu o gyfarfod mis Tachwedd, cadarnhawyd bod llythyr at y Bwrdd Iechyd yn cael ei ddrafftio.

 

Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i dalu teyrnged i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd cyn iddo ymddeol o’r Cyngor.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Paul Shotton a Mared Eastwood.

 

PENDERFYNWYD:  

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.