Mater - cyfarfodydd

Responsible Investment Roadmap

Cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 6)

6 Map ffordd Buddsoddiadau Cyfrifol pdf icon PDF 153 KB

Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor, er mwyn gallu trafod yr argymhellion, mewn perthynas ag atgyfnerthu ymrwymiadau newid hinsawdd y Gronfa ac argaeledd dewis buddsoddi ecwiti cynaliadwy drwy Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Dywedodd Mr Latham mai’r ddwy flaenoriaeth allweddol o ran buddsoddi cyfrifol sy’n cael eu hystyried dan yr eitem hon yw gosod a chyflawni amcanion newid hinsawdd a nodi cyfleoedd buddsoddi cynaliadwy. O ran y cyntaf o’r rhain, gofynnir i’r Pwyllgor gytuno i fabwysiadu uchelgais sero net erbyn 2050 ar gyfer strategaeth fuddsoddi’r Gronfa. Fodd bynnag, eglurodd Mr Latham mai 2050 yw’r dyddiad hwyraf i geisio cyflawni hyn a gobeithiodd y byddai dadansoddiad pellach yn eu caniatáu i osod dyddiad cynharach na 2050. Mae’r ail argymhelliad yn gofyn i’r Pwyllgor gytuno ar fap ffordd, sydd wedi’i gynnwys yn y dadansoddiad pellach hwn.

 

O ran yr ail flaenoriaeth, eglurodd Mr Latham fod Ymgynghorydd Buddsoddi’r Gronfa yn credu y dylai ecwitïau cynaliadwy byd-eang ffurfio rhan sylweddol o bortffolio ecwiti'r Gronfa. Felly, amlinellodd yr argymhelliad i’r Pwyllgor wneud cais ffurfiol i PPC i gynnig Is-Gronfa Ecwiti Cynaliadwy Byd-Eang Gweithredol.O ystyried y byddai’n rhaid i’r cais hwn fynd drwy'r Cyd-Bwyllgor Llywodraethu a Chronfeydd eraill PPC, mae’r amserlen gyflawni yn debygol o fod yn 12 i 24 mis.

 

            Darparodd Mr Gaston grynodeb o’r cynnydd y mae’r Gronfa eisoes wedi’i wneud mewn perthynas â newid hinsawdd.Eglurodd fod targed sero net yn cyfeirio at gyflawni allyriadau carbon sero net drwy gydbwyso allyriadau carbon gyda gwaredu carbon.Y tri phrif reswm i fuddsoddwr fabwysiadu targed sero net yw:

 

-       Mae gwyddoniaeth newid hinsawdd yn dweud wrthym ni fod gennym ni oddeutu deng mlynedd i gyfyngu a lliniaru effeithiau gwaethaf newid hinsawdd.Ar hyn o bryd rydym ni ar drywydd i weld cynnydd o 2.9 gradd erbyn 2100. Fodd bynnag, nod Cytundeb Paris yw cyfyngu ar y cynhesu i dan ddwy radd.I gyflawni hyn mae’r IPCC – y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd, yn nodi fod angen gostyngiad cyffredinol mewn allyriadau o 45% erbyn 2030 (yn seiliedig ar lefelau 2010).

-       Yn ail, mae momentwm yn tyfu ar draws gwahanol randdeiliaid, marchnadoedd a thechnoleg.Er enghraifft, mae datblygiadau technoleg wedi arwain at gostau is ar gyfer cynhyrchu ynni o’r gwynt a’r haul, ac mae’r rhain yn trechu tanwydd ffosil amgen fel glo.

-       Yn olaf, mae’n bur debyg y bydd y model economaidd presennol, sy’n dibynnu ar danwydd ffosil, yn newid i fersiwn wyrddach o’r economi.

 

Dywedodd Mr Gaston mai’r Tasglu ar Ddatgeliadau Ariannol yn ymwneud â’r Hinsawdd yw’r TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).Mae hwn yn fframwaith rhyngwladol sy’n darparu nifer o argymhellion amlygiadau newid hinsawdd.Disgwylir y bydd yn ffurfio sail i’r rheoliadau LGPS newydd y bydd ar y Gronfa angen cydymffurfio â nhw.

 

Eglurodd Mr Gaston y bydd ar y Gronfa, wrth weithredu targed sero net, angen cynllun sy’n cynnwys targedau credadwy a chyraeddadwy yn ogystal â chynllun sy’n cyrraedd y targedau ariannol.Mae pedwar cam i greu cynllun:

 

1.    Cyfrifo’r waelodlin – mae hyn yn cynnwys allyriadau presennol, gallu newid ac amlygiadau gwyrdd.

2.    Dadansoddi posibiliadau portffolio er mwyn gweithredu newid ar draws portffolio drwy ddosbarth asedau.

3.    Pennu targedau mesuradwy ar gyfer lleihau allyriadau a chynyddu’r gallu  ...  view the full Cofnodion text for item 6