Mater - cyfarfodydd

Clwyd Pension Fund Draft Audit Plan

Cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 4)

4 Cynllun Archwilio Drafft Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 80 KB

Cyflwyno Cynllun drafft Archwilio Cymru 2020/21 i Aelodau’r Pwyllgor i’w adolygu.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Croesawodd Mr Vaughan Ms Wiliam i’r cyfarfod a nododd fod y Pwyllgor yn gyfrifol am gymeradwyo’r adroddiad blynyddol, yn cynnwys y cyfrifon, erbyn diwedd mis Tachwedd. Cadarnhaodd y bydd y cyfrifon drafft yn cael eu cyflwyno yn ystod cyfarfod mis Medi’r Pwyllgor.

 

            Cyflwynodd Ms Wiliam y cynllun archwilio ar dudalen 17 ac amlygu’r pwyntiau allweddol canlynol:

 

-       Y ddwy risg archwilio ariannol yw rheolwyr yn diystyru ac effaith COVID-19.

-       Dywedodd fod rheolwyr yn diystyru yn risg i bob corff a’i bod yn ofynnol ar gyfer pob cynllun archwilio.

-       Tra bod effaith COVID-19 wedi rhoi mwy o bwysau ar adnoddau staff a gweithio o bell, sicrhaodd MS Wiliam y Pwyllgor na fyddai effaith COVID-19 yn effeithio ar y gwaith ar y cynllun archwilio.

-       Y tair risg mewn perthynas â datganiadau ariannol yw daliadau buddsoddiadau, defnyddio rheolwyr buddsoddi allanol a throsglwyddo asedau i PPC.

-       Nid yw'r ffi archwilio ar gyfer 2021 ar dudalen 24 wedi codi ers y flwyddyn flaenorol.

-       Bydd yr adroddiad archwilio terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor fis Tachwedd.

 

Gofynnodd y Cyng. Bateman beth yw rheolwyr yn diystyru.Cadarnhaodd MS Wiliam fod hon yn risg sylweddol ar gyfer pob corff yn eu cynlluniau archwilio er mwyn ymateb i ISA 240. Mae gwaith safonol Archwilio Cymru yn mynd i’r afael â'r risg felly nid oes angen mynegi unrhyw bryder.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi cynllun Archwilio Cymru.