Mater - cyfarfodydd

Appointment of an Independent Member to the Standards Committee

Cyfarfod: 22/07/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 26)

26 Penodi Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 86 KB

Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y swydd Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad gyda manylion ar yr ymgeisydd a ffafrir ar gyfer swydd wag Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau.

 

Darparodd y Prif Swyddog wybodaeth gefndirol a chyfeiriodd at y swydd wag ar gyfer Aelod Annibynnol (cyfetholedig) ar y Pwyllgor Safonau.  Adroddodd fod hysbyseb wedi’i roi yn y wasg leol ac ar-lein. Roedd pedwar ymgeisydd, gyda thri yn cyrraedd y rhestr fer ac yn cael cyfweliad. Roedd dau ymgeisydd yn addas ar gyfer y penodiad ac argymhellwyd fod Jacqueline Guest a David Davies yn cael eu penodi. Byddai Jacqueline Guest yn dechrau ar ei phenodiad ar unwaith gan lenwi’r swydd wag ar y Pwyllgor.Byddai penodiad David Davies yn effeithiol o 1 Ionawr 2022 pan fydd Aelod Annibynnol presennol â’r bwriad o roi gorau i’r rôl. 

 

Wrth symud yr argymhellion, fe ddywedodd y Cynghorydd Paul Johnson y byddai’r penodiadau newydd yn dod â sgiliau a rhinweddau personol pwysig i’r Pwyllgor Safonau. Mynegodd ei werthfawrogiad am waith a chyfraniad gwerthfawr Rob Dewey a Phillipa Earlam i’r Pwyllgor. Eiliodd y Cynghorydd Marion Bateman yr argymhelliad gan fynegi y byddai’r aelodau newydd yn ased. Cymerodd y cyfle hefyd i ddiolch i’r Cynghorydd Paul Johnson am ei waith i’r Pwyllgor. 

 

Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod Jacqueline Guest yn cael ei phenodi ar y Pwyllgor Safonau tan 21 Gorffennaf 2027;

 

 (b)      Bod David Davies yn cael ei benodi i’r Pwyllgor Safonau o 1 Ionawr 2022 tan 31 Rhagfyr 2027;

 

 (c)       I ddiolch i Noela Jones am fod yn Lleygwr ar y Pwyllgor

 

 (d)     I ddiolch i Phillipa Earlam am ei gwaith ar y Pwyllgor.