Mater - cyfarfodydd

Access Team Performance 2019/20 and 2020/21

Cyfarfod: 12/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 56)

56 Mynediad at Berfformiad Tîm 2019/20 a 2020/21 pdf icon PDF 133 KB

Rhoi gwybod i aelodau o’r Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd a lles a hamdden awyr agored.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad i roi gwybod i’r Pwyllgor am gynnydd y Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd, lles a hamdden awyr agored.

 

Rhoddodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol wybodaeth gefndir. Cyflwynodd yr adroddiad oedd yn rhoi manylion am y mesurau perfformiad dros 2019/20 a 2020/21, yn enwedig edrych ar sut oedd y Tîm Mynediad wedi ymateb yn ystod y pandemig Covid-19 ac wedi addasu i anghenion y rhwydwaith yn ystod y cyfnodau clo.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd David Evans at gau llwybrau troed cyhoeddus, fel yr amlinellwyd yn adran 1.05 yr adroddiad a gofynnodd am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol. Dywedodd yr Arweinydd Tîm - Mynediad fod yr holl lwybrau troed wedi ailagor. Ymatebodd Swyddogion hefyd i’r cwestiynau pellach a godwyd gan y Cynghorydd Evans am lwybrau troed, llwybrau ceffylau ar archwilio llwybrau troed. Awgrymodd y Cynghorydd Evans y dylid hyfforddi Aelodau i archwilio llwybrau troed yn wirfoddol yn eu Wardiau i helpu’r gwasanaeth. Croesawodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol yr awgrym bod Aelodau a gwirfoddolwyr yn tynnu sylw at unrhyw broblemau â llwybrau troed yn eu hardaloedd fel bod y Tîm Mynediad yn gallu datrys unrhyw broblemau fel maent yn codi.

 

Canmolodd y Cynghorydd Chris Dolphin y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol a’i dîm am eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Canmolodd y Cynghorydd Paul Shotton waith y ceidwaid ar lwybr yr arfordir a chyfeiriodd at y cynnydd yn nefnydd y cyhoedd o lwybr yr arfordir oherwydd y pandemig. Soniodd am waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel Glannau Dyfrdwy, oedd wedi gwneud gwaith clodwiw wrth glirio ardal llwybr yr arfordir.  Canmolodd y Cynghorydd Vicky Perfect waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel y Fflint hefyd.

 

Mynegodd y Cynghorydd Owen Thomas bryder am gostau cynnal a chadw llwybrau troed nad oedd yn cael eu defnyddio ar draul y rhai oedd yn cael eu defnyddio’n rheolaidd ac felly oedd angen eu cynnal a’u cadw’n aml.   Gofynnodd a oedd cynghorau tref a chymuned yn rhan o gynnal a chadw a gwneud penderfyniadau am lwybrau troed/hawliau tramwy.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson at faterion yn ymwneud â llwybrau troed a safleoedd tirlenwi yn ardal Bwcle ac yn benodol y safle tirlenwi Safonol. Ymatebodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol i’r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Hutchinson gan egluro bod gwaith ar y gweill ar y llwybrau troed/hawliau tramwy penodol yr oedd yn cyfeirio atynt, er mwyn eu codi i’r safon ofynnol.

 

Tynnodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) sylw at ddyfyniad yn adran 3.01 yr adroddiad gan Gymdeithas y Cerddwyr Sir y Fflint, oedd yn adlewyrchu’r berthynas bositif iawn rhwng y Gymdeithas a thîm Hawliau Tramwy’r Cyngor Sir ac roedd yn dymuno diolch a llongyfarch y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol, Arweinydd Tîm - Mynediad a’u staff ar eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Evans yr argymhellion yn yr  ...  view the full Cofnodion text for item 56