Mater - cyfarfodydd

Recruitment of Chief Executive

Cyfarfod: 01/04/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 87)

Recriwtio Prif Weithredwr

Pwrpas:        I geisio cymeradwyaeth i recriwtio rôl y Prif Weithredwr yn dilyn hysbysiad o’r bwriad i ymddiswyddo a dderbyniwyd yn ddiweddar gan ddeiliad cyfredol y swydd ac i gytuno ar y broses recriwtio a phecyn tâl.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad i geisio cymeradwyaeth i recriwtio i rôl y Prif Weithredwr yn dilyn yr hysbysiad diweddar o fwriad i ymddiswyddo a roddwyd gan ddeiliad presennol y swydd, ac i gytuno ar y pecyn a’r broses recriwtio.

 

Yn dilyn awgrym gan y Cynghorydd Richard Jones, cytunwyd y byddai’r degfed pwynt bwled yn y Disgrifiad Swydd yn cael ei ehangu i adlewyrchu’n gliriach y cafodd cyngor a chymorth eu darparu i Aelodau etholedig mewn ffordd anwleidyddol. Gyda’r diwygiad hwnnw, cyflwynwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Ian Roberts a Mike Peers. Byddai’r geiriad terfynol yn cael ei rannu gyda’r panel cyfweld.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cytuno ar recriwtio Prif Weithredwr newydd;

 

(b)       Cytuno ar y pecyn tâl arfaethedig, sydd heb newid; a

 

(c)       Chytuno ar y broses recriwtio a’r amserlen arfaethedig, gan ymgorffori’r diwygiad i’r Disgrifiad Swydd.