Mater - cyfarfodydd

Transportation Tenders

Cyfarfod: 16/03/2021 - Cabinet (eitem 116)

Tendrau Cludiant

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn tendrau cludiant i'r ysgol presennol am gyfnod o flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD I WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

116.    TENDRAU CLUDIANT

                                        

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ac eglurodd bod tua 200 o dendrau cludiant ysgolion i fod i gael eu hadnewyddu ym mis Gorffennaf 2021. 

 

            Am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad, argymhellwyd y dylid ymestyn y contractau cludiant i'r ysgol am flwyddyn fel y byddai’r contractwyr mewn sefyllfa well i dendro am y gwaith.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr amserlen ddiwygiedig i ymestyn tendrau cludiant i’r ysgol presennol am flwyddyn yn cael ei chymeradwyo.