Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 10)

Cyfarfod: 16/03/2021 - Cabinet (eitem 110)

110 Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 10) pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2020/21 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn darparu’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol, a’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol erbyn Mis 10.  Roedd yr adroddiad yn darogan beth fyddai sefyllfa'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol pe bai popeth yn aros yn eithaf tebyg.  Roedd hefyd yn ystyried y sefyllfa ddiweddaraf o ran cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru (LlC) ar Gyllid Grant Argyfwng.

 

            Y sefyllfa a ragwelid ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw drwy gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

 

Cronfa’r Cyngor

·         Gwarged gweithredol o £0.924 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniad cyflog a fyddai’n cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.552 miliwn ers ffigwr y gwarged a adroddwyd ym Mis 9, sef £0.372 miliwn.

·         Roedd gwarged gweithredu o £0.924 miliwn oedd yn gyfystyr â 0.3% o’r Gyllideb wedi’i Chymeradwyo a oedd yn unol â tharged Dangosydd Perfformiad Allweddol y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) ar gyfer amrywiaeth yn erbyn y gyllideb o 0.5%.

·         Rhagwelid y byddai balans y gronfa wrth gefn ar 31 Mawrth 2021 yn £2.339 miliwn.

 

Mae’r sefyllfa well hon wedi codi’n bennaf oherwydd adolygiad manwl o’r risgiau ym mhortffolio’r Gwasanaethau Stryd a Chludiant o ganlyniad i’r pandemig, ynghyd â chadarnhad o gyllid ychwanegol o Gronfa Caledi Llywodraeth Cymru.

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Rhagwelid y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £1.642 miliwn yn is na’r gyllideb.

·         Rhagwelid mai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2021 fydd £3.815 miliwn.

 

Rhoddodd y Rheolwr Cyllid Strategol fanylion am y sefyllfa a ragwelid, y sefyllfa a ragwelid yn ôl portffolio, newidiadau sylweddol ers Mis 9, risgiau agored, risgiau newydd a oedd yn dod i’r amlwg, cyflawni arbedion effeithlonrwydd yn ystod y flwyddyn, ceisiadau i ddwyn arian ymlaen a chronfeydd wrth gefn a balansau.

 

Roedd adran 1.05 o’r adroddiad yn rhoi manylion am y prif gyhoeddiadau o ran grantiau wrth ysgrifennu’r adroddiad hwn.  Ar gyfer yr arbedion nas cyflawnwyd a’r Trawsnewid Digidol, roedd £1.181 wedi’i roi bellach ar gyfer y dyraniadau hynny.  Gan nad oedd yr arian hwn wedi’i neilltuo, byddai’n atgyfnerthu cronfeydd wrth gefn y Cyngor o £2.362 a oedd yn newyddion cadarnhaol a byddai’n diogelu ymhellach yn erbyn y risgiau a fydd yn cael eu wynebu yn 2021/22.

 

Roedd yr adroddiad wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn ystod yr wythnos flaenorol lle holwyd am wybodaeth bellach am y cyfraniad a ddisgwylir gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar gyfer pecynnau gofal a ariennir ar y cyd sy’n is na’r hyn a ddisgwylid.

 

            PENDERFYNWYD:

           

(a)        Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2021; a

 

            (b)        Nodi'r lefel derfynol o falansau a ragwelid ar y Cyfrif Refeniw Tai; a

 

            (c)         Chymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen.