Mater - cyfarfodydd

Commencement of the Socio-economic Duty

Cyfarfod: 16/03/2021 - Cabinet (eitem 111)

111 Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r Cadeirydd ar ein parodrwydd ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ar 31 Mawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd y byddai’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn dod i rym ar 31 Mawrth 2021 yng Nghymru.  Roedd y ddyletswydd yn rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol ar gyrff cyhoeddus, wrth wneud penderfyniadau strategol, i roi sylw dyledus i’r angen i leihau anghydraddoldebau sy’n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol. 

 

Byddai’r rhestr derfynol o gyrff cyhoeddus perthnasol yn cael ei chyhoeddi yn y Rheoliadau a’r canllawiau statudol.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr bod yr adroddiad yn amlinellu’r camau gweithredu sy’n cael eu gweithredu i baratoi ar gyfer y ddyletswydd newydd, a fyddai’n ddull o gefnogi’r bobl mwyaf diamddiffyn mewn cymdeithas.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi gofynion y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol;

 

(b)       Bod gan y Cyngor sicrwydd o fod yn barod ar gyfer bodloni’r ddyletswydd newydd; a

 

(c)        Bod yr adroddiad yn cael ei rannu gyda phob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol am ofynion y ddeddfwriaeth.