Mater - cyfarfodydd

Council Fund Revenue Budget 2021/22 - Final Closing Stage

Cyfarfod: 16/02/2021 - Cabinet (eitem 91)

91 Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2021/22 – Gosod Cyllideb Gyfreithiol a Chytbwys pdf icon PDF 146 KB

Pwrpas:        Gwneud argymhellion i’r Cyngor yngl?n â chyllideb gyfreithiol a chytbwys ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac esboniodd fod adroddiadau llawn am y camau blaenorol yn y broses i osod cyllideb ar gyfer 2021/22 ynghlwm â’r adroddiad.

 

            Ym mis Ionawr, gosododd y Cabinet ofyniad ychwanegol ar gyfer isafswm cyllideb uchaf 2021/22 sef £16.750m a gofyniad ar gyfer isafswm cyllideb isaf sef £13.873m. Roedd y ffigur uchaf yn cynnwys darpariaeth ar gyfer dyfarniadau cyflog cenedlaethol o 2% i bawb, ac nid oedd darpariaeth yn y ffigur isaf ar gyfer cyflogau. Defnyddir y ffigur isaf at ddibenion mantoli’r gyllideb gan nad oes darpariaeth yn natganiad cyllideb Llywodraeth y DU ar gyfer unrhyw ddyfarniadau cyflog blynyddol yn y sector cyhoeddus, ac eithrio dyfarniadau cyflog i weithwyr â chyflogau sy’n llai na £24,000 y flwyddyn. O ganlyniad i hynny, nid yw Llywodraeth Cymru (LlC) wedi derbyn cynnydd yn y cyllid i gefnogi unrhyw ddyfarniadau cyflog blynyddol ar gyfer athrawon a gweithwyr llywodraeth leol.

 

            Gwnaeth y Cabinet ym mis Ionawr hefyd ystyried y materion a oedd angen eu cloi fel rhan o’r broses gosod cyllideb. Roedd yr adroddiad hwn yn cynnig atebion i’r holl faterion hynny ac yn gosod argymhellion er mwyn i’r Cyngor allu llunio cyllideb gyfreithiol a chytbwys.

 

            Roedd ymateb ffurfiol y Cyngor i ymgynghoriad LlC ar Setliad Dros Dro i Lywodraeth Leol 2021/22 wedi’i gynnwys gyda’r adroddiad. Roedd yr ymateb yn llawn ystyried y safbwyntiau a fynegwyd gan y Cabinet ar y cyd, yn ogystal â safbwyntiau’r corff o Aelodau etholedig.

 

            Roedd yr adroddiad hefyd yn amlinellu’r penderfyniad ynghylch Treth y Cyngor ar gyfer gosod lefelau trethu 2021/22. Cynigiwyd penderfyniad ffurfiol i'w roi gerbron y Cyngor yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw i roi gwybod eu bod wedi derbyn praeseptau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a phob Cyngor Tref a Chymuned yn Sir y Fflint.Roedd y Cyngor wedi gosod cyfeiriad amlwg i gadw'r cynnydd yn Nhreth y Cyngor yn is na 5%. Roedd cynigion y gyllideb yn cynnwys cynnydd cyffredinol o 3.95% i gwrdd â gofynion y gyllideb, yn cynnwys 3.45% ar gyfer cyllidebau’r Cyngor a 0.5% fel cyfraniadau rhanbarthol i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a’r Gwasanaeth Crwner.Roedd hyn yn gyfystyr â chynnydd wythnosol o £1.32.

 

            Mae’r adroddiad yn cynnwys tablau, a sylwebaeth, ar y materion canlynol:

 

·         Tabl 1:  Gofyniad Ychwanegol Diwygiedig y Gyllideb ar gyfer Isafswm 2021/22;

·         Tabl 2: Atebion Arfaethedig Cyllideb 2021/22;

·         Tabl 3: Cyllideb Arfaethedig 2021/22; a

·         Thabl 4: Rhagolygon Tymor Canolig 2022/23 - 2023/24

 

Derbyniodd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad ar 11 Chwefror 2021 a chafodd ei gefnogi’n unfrydol.

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyniad i gefnogi'r adroddiad. Roedd un o’r sleidiau allweddol yn dangos crynodeb o’r atebion arfaethedig a oedd yn dangos y gofyniad ar gyfer y gyllideb ddiwygiedig a sut y gellid ei ostwng i £0.000m yn seiliedig ar y canlynol:

 

·         Cynnydd yn y Setliad Dros Dro;

·         Arbedion Effeithlonrwydd Corfforaethol;

·         Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol;

·         Treth y Cyngor; a

·         Lleihau'r Cyfraniad i’r Arian Wrth Gefn.

 

Cynigiwyd y byddai tâl Band D Sir y  ...  view the full Cofnodion text for item 91