Mater - cyfarfodydd

End of Year Performance Monitoring Report

Cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 20)

20 Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) yr adroddiad mewn fformat newydd diwygiedig.  Dywedodd fod monitro’r gwasanaethau yn gadarnhaol yn bennaf ond bu’n flwyddyn heriol ac nad oedd cyflawni rhai gwasanaethau wedi cwrdd â’u targedau ond bod Gwasanaethau Oedolion a Phlant wedi bod yn wydn iawn ac wedi darparu lefelau da iawn o wasanaeth o ystyried amgylchiadau’r pandemig.

 

            Roedd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu wedi ehangu ar y dangosydd plant a adroddwyd oedd wedi rhedeg i ffwrdd.  Eglurodd fod gan Sir y Fflint bellach weithiwr ymroddedig oedd yn cwrdd â’r bobl ifanc i ganfod ble yr oeddent wedi bod a beth oeddent wedi bod yn ei wneud ac i gynnwys cynllun rheoli risg o amgylch y plentyn unigol.  Roedd hefyd yn helpu i ddatblygu darlun yngl?n â ble yr oeddynt yn ymgynnull gyda’i gilydd a ble bo’n briodol, roedd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda’r Heddlu.    Roedd y dangosydd yn dangos bod ychydig llai na 75% o blant wedi cael cyfweliad ac roedd data nawr yn cael ei chasglu i ddangos y sawl oedd wedi cael cynnig cyfweliad ond oedd wedi gwrthod rhoi gwell dangosydd.

 

            Mewn ymateb i faterion a godwyd gan y Cynghorydd Ellis, eglurodd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu eu bod wedi parhau i recriwtio Gofalwyr Maeth drwy’r pandemig ac y byddai targedau wedi eu cyrraedd ond effeithiwyd arnynt gan faterion amseru gyda chyfarfod y Panel ym mis Ebrill.  Os byddai’r Panel wedi cyfarfod ym mis Mawrth, byddai’r targedau wedi eu cyflawni.

 

            Eglurodd mewn perthynas â’r cyfarfodydd Gr?p Teulu, roedd y galw wedi cynyddu yn ystod y pandemig - y targed oedd cefnogi 280 o deuluoedd ac roedd 382 o deuluoedd wedi eu cefnogi mewn gwirionedd.  Oherwydd y cynnydd yn y galw, roedd gwaith wedi’i wneud i ehangu’r gwasanaeth.

 

            Roedd Amddiffyn Plant yn dangos yn oren oherwydd y ffaith eu bod 1% i ffwrdd o’u targed.  Ychwanegodd yr Uwch Reolwr - Diogelu a Chomisiynu eu bod yn 94.14% a bod y targed yn 95% ac roedd chwarter 3 yn cyd-daro â chyfnod y Nadolig a allai fod yn amser heriol i gysylltu â theuluoedd.    Ymatebodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) i’r pwynt olaf yn ymwneud â’r materion ar duedd ar i lawr mewn adroddiad a bod hyn yn rhannol oherwydd y pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau oherwydd y pandemig ond roedd angen cynnal perfformiad ac na allent ddefnyddio hyn fel rheswm ar gyfer popeth.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Gladys Healey a oedd y 75% o’r rhai oedd wedi rhedeg i ffwrdd y rhai oedd wedi dychwelyd.    Cadarnhaodd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu fod pob plentyn sy’n rhedeg i ffwrdd yn dychwelyd ond roedd yn rhaid eu nodi ar goll os nad oeddent yn dychwelyd ar adegau penodol, hyd yn oed os oedd rhywun yn gwybod ble’r oedden nhw.  Roedd 75% ohonynt yn derbyn cyfweliad i siarad am ble’r oeddent wedi bod, y risgiau yr oeddynt yn destun iddynt a phwysigrwydd cadw at ffiniau.    Y 25% arall oedd y rhai oedd wedi gwrthod  ...  view the full Cofnodion text for item 20