Mater - cyfarfodydd

End of Year Performance Monitoring Report

Cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 8)

8 Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad monitro diwedd blwyddyn i adolygu cynnydd diwedd blwyddyn yn erbyn y blaenoriaethau corfforaethol sy’n berthnasol i’r Pwyllgor fel y nodwyd ym Mesurau Adrodd y Cyngor 2020/21. Ar y cyfan roedd yn adroddiad cadarnhaol o ystyried yr heriau o’r sefyllfa o argyfwng, gyda 67% o’r dangosyddion perfformiad yn diwallu neu’n rhagori ar eu targedau.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, siaradodd yr Ymgynghorydd Perfformiad Strategol am effaith yr argyfwng ar dargedau a thueddiadau.   Dywedodd bod y data yn dangos bod y Cyngor wedi cynnal cofnod da o ran perfformiad a chynllunio effeithiol gan barhau i fod yn uchelgeisiol.

 

Eglurodd y Cynghorydd Richard Jones bod effeithiau’r cyfnod argyfwng wedi’i gwneud yn anodd cymharu perfformiad gyda’r blynyddoedd blaenorol.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr bod rhai o’r targedau perfformiad wedi’u haddasu yn ystod y cyfnod ac  mai un o’r amcanion ar gyfer adfer yw ailosod yr holl dargedau ac ailddechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol.

 

Yn dilyn sylwadau cadarnhaol gan y Cynghorydd Patrick Heesom ar arddull yr adroddiad a gyhoeddwyd, diolchodd y swyddogion i'r Ymgynghorydd Perfformiad Strategol am ei waith i gasglu a chyflwyno data mewn arddull y gellir ei ddarllen.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Heesom a Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn derbyn yr Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn a bydd yn monitro meysydd sy'n tanberfformio a cheisio gwybodaeth bellach fel y bo'n briodol; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor wedi cael ei sicrhau gan yr eglurhad a roddwyd ar gyfer tanberfformio, sy’n cael eu hegluro’n bennaf gan yr aflonyddwch a achosodd y pandemig.