Mater - cyfarfodydd

Petitions received at Council

Cyfarfod: 01/04/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 81)

81 Deisebau sydd wedi dod I law'r Cyngor pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniadau deisebau sydd wedi cael eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad blynyddol ar ganlyniadau a chamau gweithredu sy’n deillio o ddeisebau a gyflwynwyd i’r Cyngor yn ystod y flwyddyn. Roedd yr adroddiad yn cynnwys ymatebion portffolio i’r ddwy ddeiseb a dderbyniwyd yn ystod 2020/21. Nodwyd bod y Cyngor yn gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru ar ddull cyson o ymdrin â deisebau electronig.

 

Cyflwynwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorwyr Billy Mullin a Paul Cunningham a groesawodd waith ar y deisebau ac anogasant Aelodau etholedig i godi ymwybyddiaeth ymhlith cymunedau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Veronica Gay nad oedd pryderon diogelwch ar y ffyrdd yn Saltney a godwyd mewn deiseb a gyflwynwyd yn 2019 wedi cael sylw eto. Byddai Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn ymateb i’r Cynghorydd Gay yn dilyn y cyfarfod.

 

Wedi iddo gael ei gyflwyno i’r bleidlais, cynhaliwyd yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.