Mater - cyfarfodydd

Internal Audit Progress Report

Cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 9)

9 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 92 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad rheolaidd yn dangos cynnydd yn erbyn y Cynllun, adroddiadau terfynol a gyhoeddwyd, olrhain camau gweithredu, dangosyddion perfformiad ac ymchwiliadau presennol.

 

Ers yr adroddiad diwethaf, nid oedd yr un adroddiad Coch (sicrwydd cyfyngedig) a dim ond un adroddiad Oren Goch (peth sicrwydd) ynghylch colli Trwydded Gweithredwr yn yr adran Gwasanaethau Stryd a Chludiant.  Yn dilyn pryderon a godwyd yn y cyfarfod blaenorol, adolygwyd nifer y camau gweithredu sydd heb eu rhoi ar waith a chodwyd y mater gyda Thîm y Prif Swyddog i’w harchwilio, ac arweiniodd hynny at gynnydd sylweddol. Er bod hwn yn gam cadarnhaol, treuliodd y tîm Archwilio Mewnol lawer o amser ar y mater ac atgyfnerthodd hyn yr angen i reolwyr adolygu gwaith eu portffolios yn rheolaidd.

 

Bydd y Prif Weithredwr yn ymwybodol o’r cam gweithredu hwn i reolwyr a dywedodd fod y canlyniad yn dangos fod llawer o’r camau gweithredu wedi eu cwblhau ond heb o reidrwydd gael eu cadarnhau.

 

Diolchodd Sally Ellis i’r swyddogion am eu gwaith ar hyn. Holodd pam nad yw’n ymddangos fel petai’r adroddiad Oren/Coch wedi ei gynnwys yn rhaglen gwaith i'r dyfodol Trosolwg a Chraffu a gofynnodd a ellid cyfeirio’r eitem er mwyn sicrhau bod cynnydd ar gamau gweithredu’n cael eu monitro.  Cytunodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y byddai’n trafod gyda’r tîm Trosolwg a Chraffu.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan Allan Rainford a chafodd ei eilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.