Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 11/02/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 58)

58 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, amlygodd Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr eitemau a oedd ar raglen y cyfarfod nesaf a byddai’n cysylltu â swyddogion i lenwi’r rhaglen wedi hynny.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig gan y Cynghorydd Dunbobbin, ac fe’u heiliwyd gan y Cynghorydd Bibby.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

 (b)      Bod Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.