Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking

Cyfarfod: 08/06/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 5)

5 Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol a byddai'n cysylltu â'r Cadeirydd a'r Prif Swyddogion ar eitemau a drefnwyd ar gyfer mis Gorffennaf er mwyn darparu ar gyfer Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Tynnwyd sylw aelodau at y sesiwn friffio ar ailgylchu a gynhelir yn ddiweddarach ar yr un dyddiad.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr yn ogystal ag Aelodau'n cyflwyno eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, y byddai'r Pwyllgor Adferiad newydd yn cynorthwyo Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu trwy nodi pynciau a meysydd risg i'w hystyried, i helpu gyda'r cam adfer.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr David Evans a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

 (b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

 (c)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.