Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking (EY&C)

Cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant (eitem 8)

8 Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r adroddiad a chadarnhaodd fod dyddiadau'r holl gyfarfodydd wedi'u cynnwys yn Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Mae’r adroddiadau rheolaidd ac eitem ychwanegol ar gyfer mis Medi ar y Gwasanaeth Archif wedi’u hychwanegu a chadarnhaodd y bydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol yn cael ei llenwi cyn cyfarfod mis Medi.Bydd eitem ar Addysg Gartref, a awgrymwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey, hefyd yn cael ei chynnwys a dywedodd fod modd i aelodau ychwanegu eitemau eraill at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol drwy gysylltu â hi.Mae’r holl gamau gweithredu yn yr adroddiad Olrhain Camau Gweithredu wedi’u cwblhau.

 

Cafodd yr argymhellion a nodir yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Gladys Healey a’u heilio gan y Cynghorydd Bob Connah.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)    Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

(b)    Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)    Nodi cynnydd y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.