Mater - cyfarfodydd

Budget 2021/22 - Stage 1

Cyfarfod: 05/11/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant (eitem 13)

13 Cyllideb 2021/22 - Cam 1 pdf icon PDF 107 KB

Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol Gwasanaeth  Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a strategaeth gyffredinol y gyllideb.  Ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad am gam cyntaf y gyllideb a oedd yn rhoi manylion y rhagolygon a'r pwysau o ran costau a fyddai'n arwain at ofynion cyfanswm y gyllideb.

 

Roedd adroddiad i’r Cabinet ym mis Hydref wedi rhoi diweddariad am y rhagolwg ariannol ar gyfer 2021/22 a’r ddwy flynedd ariannol ar ôl hynny. Roedd adolygiad llawn o’r rhagolwg wedi cael ei gynnal i ddatblygu gwaelodlin cywir a chadarn o bwysau costau y bydd angen eu hariannu. Roedd yr adolygiad wedi cymryd i ystyriaeth effeithiau parhaus y sefyllfa argyfyngus gan gynnwys cyflymder adferiad incwm yn erbyn targedau a osodwyd.

 

Roedd yr adroddiad hwn yn nodi’r datrysiadau cyfyngedig a oedd ar gael i ariannu’r pwysau costau tra bo’r strategaeth ariannu yn hynod ddibynnol ar gyllid cenedlaethol digonol i lywodraeth leol.  Roedd manylion y pwysau costau i Addysg ac Ieuenctid yn gynwysedig yn yr adroddiad.

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyniad manwl a oedd yn trafod y meysydd canlynol:-

 

  • Y rhagolwg ariannol ar gyfer 2021/22;
  • Y Dyfodol – Beth a ddywedom yn ôl ym mis Chwefror;
  • Crynodeb o Gyfansymiau Pwysau Costau;
  • Datrysiadau Tair Rhan a Chymryd Risg;
  • Sefyllfa a Chyllid Cenedlaethol;
  • Senarios Ariannu Posibl;
  • Amserlen y Gyllideb;
  • Cefnogi a Herio Heddiw

 

Cafodd manylion ychwanegol am bwysau costau penodol i Addysg ac Ieuenctid eu darparu gan y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) a’r Rheolwr Cyllid Strategol (Cyfrifeg a Chyllid Ysgolion) fel rhan o'r cyflwyniad.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dave Mackie ei fod yn cefnogi’r pwysau costau a ddangosir ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim a chyflwyno Cynghorwr Cynradd. Soniodd am y pwysau costau a ddangosir ar gyfer Uned Cyfeirio Disgyblion Plas Derwen a gofynnodd a ddylai’r rhain fod yn gyllid cyfalaf yn hytrach na refeniw gan ei fod yn gysylltiedig ag adeilad newydd. Esboniodd y Rheolwr Cyllid Strategol (Cyfrifeg a Chyllid Ysgolion) bod y pwysau costau a ddangosir ar gyfer cynnydd mewn capasiti yn ymwneud a chostau staffio ychwanegol a'r costau refeniw sy'n gysylltiedig â thaliadau Ardrethi Annomestig Cenedlaethol a oedd yn llawer uwch ar gyfer adeilad newydd a hefyd costau cynnal a chadw tiroedd ychwanegol.

 

Gofynnwyd i’r Pwyllgor ystyried yr argymhellion a nodir yn yr adroddiad ac a amlinellir yn y cyflwyniad, sydd i gyd yn cael eu cefnogi.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi'r strategaeth gyllideb yn gyffredinol;

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn ailddatgan sefyllfa’r Cyngor o ran polisi trethu lleol;

 

(c)        Bod y Pwyllgor yn cefnogi disgwyliadau’r Cyngor o Lywodraethau, fel yr amlinellir yn y cyflwyniad a ddarparwyd; a

 

(d)       Nad yw'r Pwyllgor yn cynnig unrhyw feysydd arbed costau pellach i’w harchwilio ymhellach.