Mater - cyfarfodydd

Internal Audit Annual Report

Cyfarfod: 09/09/2020 - Pwyllgor Archwilio (eitem 79)

79 Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol pdf icon PDF 89 KB

Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2019/20 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad, a oedd yn rhoi crynodeb o’r canlyniadau yn sgil gwaith archwilio a wnaed yn ystod 2019/20, cydymffurfiaeth â’r Safonau a chanlyniadau’r rhaglen sicrhau ansawdd a gwella. Yn seiliedig ar y gwaith a gyflawnwyd, barn archwilio gyffredinol oedd bod gan y Cyngor fframwaith ddigonol ac effeithiol ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth.

 

Wrth gyrraedd ei chasgliad, roedd y Rheolwr Archwilio Mewnol wedi ystyried nifer o ffactorau gan gynnwys lleihad bob blwyddyn o adroddiadau sicrwydd cyfyngedig (coch), gydag ond un adroddiad o’r fath wedi’i gyhoeddi yn ystod y flwyddyn. Cyn y sefyllfa argyfwng, roedd 55% o’r barn a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn un ai’n sicrwydd gwyrdd neu oren/gwyrdd. Ymysg y meysydd allweddol a amlygwyd oedd y lefel o gwmpas archwiliad yn ystod y flwyddyn a’r safle cyffredinol y farn sicrwydd a’r camau gweithredu a godwyd ar draws y portffolios.

 

Cafodd yr argymhelliad yn yr adroddiad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Paul Johnson a Janet Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a’r farn flynyddol Archwilio Mewnol.