Mater - cyfarfodydd

Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Letter

Cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet (eitem 8)

8 Llythyr Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn i hysbysu’r Cabinet o gynnwys Llythyr Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru diweddar a gyhoeddwyd ar 2 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad a oedd yn cyflwyno cynnwys Llythyr Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru a gyhoeddwyd ar 2 Gorffennaf 2020.

 

Bob blwyddyn roedd llythyr yn cael ei anfon at bob awdurdod lleol yng Nghymru a’i gyhoeddi ar wefan CIW. Roedd pob llythyr yn crynhoi gwerthusiad CIW ar berfformiad mewn perthynas â gwasanaethau plant ac oedolion yn ystod y flwyddyn ariannol ac yn cael eu hadrodd yn erbyn y pedwar egwyddor craidd. Yn ogystal mae’r llythyr yn nodi rhaglen waith unigol y CIW i adolygu perfformiad yn ystod y flwyddyn sy’n dod.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) ei fod yn adroddiad cadarnhaol gyda chydnabyddiaeth o brosiectau blaengar. Amlinellwyd rhai heriau yn yr adroddiad a chafodd yr ymateb gweithredol ei atodi i’r adroddiad.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod hwn yn adborth cyson a ddaeth i law gan y CIW a oedd yn rhoi hyder i’r Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod cynnwys llythyr Perfformiad Blynyddol ac asesiad Arolygiaeth Gofal Cymru o berfformiad yr awdurdod yn ystod blwyddyn 2019/20 yn cael ei nodi a bod y Cabinet yn cael ei sicrhau ganddo; a

 

 (b)      Nodi bod Cynllun Adolygu Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru 2020/21 wedi'i oedi, a bydd y Cyngor yn cael eu hysbysu pan fydd y rhaglen o arolygiaethau yn ailddechrau.