Mater - cyfarfodydd

Capital Programme – Final Outturn 2019/20

Cyfarfod: 16/06/2020 - Cabinet (eitem 174)

174 Rhaglen Gyfalaf – Y Sefyllfa Derfynol 2019/20 pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod am Sefyllfa Derfynol Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks y Rhaglen Gyfalaf – adroddiad Canlyniad Terfynol 2019/20 oedd yn crynhoi’r sefyllfa derfynol ynghyd â newidiadau a wnaed i’r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter diwethaf. 

 

            Roedd y Rhaglen Gyfalaf wedi gweld gostyngiad net o £6.348M yn ystod y chwarter diwethaf oedd yn cynnwys:

 

·         Gostyngiad cyllideb net yn y rhaglen o £0.494m - Cronfa Gyngor o £0.948m, Cyfrif Refeniw Tai £0.454 miliwn; a

·         Cario Ymlaen i 2020/21 - £4.034miliwn, Grant Cynhaliaeth Ysgol ychwanegol £2.185miliwn wedi’i osod yn erbyn yn rhannol drwy wrthdroad Cario Ymlaen o £0.365miliwn.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol bod y gwariant gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn yn £63.014miliwn. Roedd gweddill arian terfynol o 2019/20 – 2021/22 Rhaglen Gyfalaf yn £1.145miliwn.

 

Cafodd Rhaglen Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 ei chymeradwyo ar 28 Ionawr 2020, gyda diffyg mewn cyllid o £2.264miliwn. Byddai’r gweddill fyddai’n cael ei gario ymlaen yn arwain at ddiffyg sefyllfa ariannol agoriadol o £1.119miliwn, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol ac/neu ffynonellau cyllid eraill.

 

Roedd y Cynghorydd Carver, fel Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn gwneud y sylwadau canlynol: 

 

 “Yn ystod y cyfnod anodd a heriol hwn, mae staff y Cyngor i’w llongyfarch am eu cyflawniadau ariannol wrth gadw uwchben heriau COVID-19 na ddisgwyliwyd chwe mis yn ôl.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r adroddiad cyffredinol;

 

 (b)      Bod yr addasiadau dwyn ymlaen yn cael eu cymeradwyo; a

 

 (c)       Bod ariannu cynlluniau o’r ‘hyblygrwydd’ presennol yn cael ei gymeradwyo.