Mater - cyfarfodydd

Fly Tipping and Household Duty of Care Enforcement

Cyfarfod: 17/03/2020 - Cabinet (eitem 165)

165 Tipio Anghyfreithlon a Gorfodaeth Dyletswydd Gofal Deiliad Ty pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Darparu adolygiad deuddeng mis i’r Cabinet ar roi Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer troseddau Tipio Anghyfreithlon a chynnig cyflwyno addysg a gorfodaeth i ofynion Dyletswydd Gofal Deiliad T?.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas adroddiad ar yr adolygiad deuddeg mis o’r broses ar gyfer cyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer troseddau tipio anghyfreithlon ar raddfa fach a gofynnodd am gymeradwyaeth ar gyfer cyflwyno addysg a gorfodaeth ar gyfer gofynion Dyletswydd Gofal deiliaid t?.

 

Nodwyd bod tua dwy ran o dair o dipio anghyfreithlon yn tarddu o eiddo domestig lle'r oedd trigolion wedi trosglwyddo eu gwastraff i fasnachwyr anghofrestredig. Yr ymgyrch addysg arfaethedig oedd tynnu sylw at gyfrifoldebau deiliaid tai ar waredu gwastraff domestig a chyhoeddi Rhybudd Cosb Benodedig lle gellid dangos bod trigolion wedi methu yn eu dyletswydd gyfreithiol, gyda gostyngiad am dalu’n fuan.

 

Esboniodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) y gallai nifer yr achosion tipio anghyfreithlon yn Sir y Fflint fod oherwydd dull rhagweithiol y Cyngor i annog adrodd am ddigwyddiadau a gofnodwyd wedyn i fonitro ardaloedd â phroblem. Adroddodd berfformiad da o ran cael gwared â thipio anghyfreithlon o fewn 24 awr a dywedodd fod ymchwiliadau'n cael eu cynnal i nodi'r ffynhonnell lle bo hynny'n bosibl.

 

Manteisiodd y Cynghorydd Banks ar y cyfle i dalu teyrnged i weithredwyr Strydwedd a siaradodd o blaid cynnydd pellach yn y tâl Rhybudd Cosb Benodedig fel rhwystr. Rhannwyd y farn hon gan y Cynghorydd Jones a gyfeiriodd at effaith tipio anghyfreithlon ar faterion llifogydd.

 

Eglurodd y Cynghorydd Thomas fod tâl Rhybudd Cosb Benodedig o £1,000 am dipio eitemau mawr yn anghyfreithlon.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Thomas a Jones.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r cynnydd ar gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig am ddigwyddiadau bach o dipio anghyfreithlon;

 

 (b)      Cymeradwyo'r ymgyrch addysg ledled y sir a gorfodi trefniadau Dyletswydd Gofal Deiliaid Tai trwy Hysbysiad Cosb Sefydlog wedi hynny;

 

 (c)      Cymeradwyo'r tâl Rhybudd Cosb Benodedig am dorri Dyletswydd Gofal Deiliaid Tai o £300, gyda gostyngiad i £150 os telir y Rhybudd Cosb Benodedig o fewn 10 diwrnod; a

 

 (d)      Cymeradwyo'r tâl Rhybudd Cosb Benodedig am droseddau tipio anghyfreithlon bach o £300, gyda gostyngiad i £150 os telir y Rhybudd Cosb Benodedig o fewn 10 diwrnod.