Mater - cyfarfodydd

Tenancy Management Policy

Cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter (eitem 46)

46 Polisi Rheoli Tenantiaeth pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Ystyried y Polisi Rheoli Tenantiaeth sy’n cynnwys hawl y tenant i olyniaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) y Polisi Rheoli Tenantiaethau a oedd yn nodi sut roedd y Cyngor yn rheoli'r mathau o denantiaethau a ddarperir ganddo o dan y ddeddfwriaeth gyfredol ac wrth gyflawni ei rwymedigaethau statudol fel landlord. Ceisiodd y Polisi hefyd sicrhau bod systemau effeithiol yn cael eu mabwysiadu ar gyfer rheoli a gweinyddu gwasanaethau tai yn effeithlon.

 

            Darparodd y Prif Swyddog wybodaeth ychwanegol ar bob un o adrannau'r Polisi Rheoli Tenantiaethau, a oedd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad. Tynnodd sylw'r Aelodau at newidiadau diweddar i ardaloedd cymunedol, a gyflwynwyd i gydymffurfio â'r rheoliadau diogelwch tân cyfredol. Roedd hyn yn golygu nad ddylai’r mannau cymunedol gael eu defnyddio i storio eitemau a allai beri risg pe bai tân, naill ai oherwydd llosgadwyedd neu rwystro allanfa pe bai angen gwagio.

 

Tynnodd y Prif Swyddog sylw'r Aelodau hefyd at newidiadau Llywodraeth Cymru (LlC) i denantiaethau, fel y manylir yn yr adroddiad ac awgrymodd y dylid cynnwys adroddiadau diweddaru pellach ar Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 wrth iddi gael ei deddfu'n llawn, ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor, i'w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol er mwyn diweddaru'r Aelodau.

Diolchodd y Cynghorydd Paul Shotton i swyddogion am yr adroddiad a gofynnodd a allai Aelodau'r Pwyllgor gymryd rhan mewn ymweliad â Swyddfeydd y Fflint i ddod yn gyfarwydd â'r swyddogion newydd yn dilyn ailstrwythuro'r adran dai. Awgrymwyd y dylid llunio pwy yw pwy o staff tai a'u dosbarthu i'r Pwyllgor er gwybodaeth yn y lle cyntaf.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin a allai tenant golli hawl olyniaeth ar ôl i'r berthynas chwalu. Gofynnodd hefyd pa gymorth a ddarparwyd i denantiaid pe bai'n rhaid dymchwel eu cartref. Cadarnhaodd y Rheolwr Tai y byddai angen sefydlu tenantiaeth newydd yn dilyn perthynas yn chwalu. Cadarnhaodd hefyd pe bai angen dymchwel cartref, byddai'r tenant yn cael ei ail-gartrefu.

 

Yn dilyn pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Ted Palmer bod yr adran sy'n delio ag Olyniaethau yn y Polisi Rheoli Tenantiaethau yn anodd ei deall, cytunodd y Prif Swyddog y byddai swyddogion yn edrych ar hyn ymhellach ac yn ei newid os yn bosibl.

 

Gwnaeth y Cynghorydd David Wisinger sylwadau ar y cynnydd yn nifer y tenantiaid y cysylltir â nhw i wneud hawliadau ynghylch diffyg atgyweirio a gofynnodd sut ymatebodd y Cyngor iddynt.  Gwnaeth sylwadau hefyd ar effeithiau ariannol posibl COVID-19 a gofynnodd a ellid gohirio taliadau rhent ar gyfer tenantiaid sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol. Esboniodd y Brif Swyddfa fod y Cyngor wedi amddiffyn hawliadau diffyg atgyweirio yn drwyadl. Esboniodd hefyd nad oedd unrhyw gynigion ar hyn o bryd i ohirio taliadau rhent ar gyfer tenantiaid ond y byddai pob cais yn cael ei ystyried fesul achos.

 

Croesawodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson yr adroddiad ond cododd bryderon ynghylch newidiadau i ddyraniadau a oedd wedi arwain at gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn llety gwarchod.  Gwnaeth y Prif Swyddog sylwadau ar y prosesau sydd ar waith i droi tenantiaid allan sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol a dibyniaeth ar wybodaeth sy'n seiliedig ar  ...  view the full Cofnodion text for item 46