Mater - cyfarfodydd

Care Inspectorate Wales (CIW) Activity Update

Cyfarfod: 30/01/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 54)

54 Y wybodaeth ddiweddaraf am Weithgarwch Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        Nodi’r adborth cadarnhaol a dderbyniwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru ac ymateb i unrhyw feysydd i’w gwella a nodwyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) adroddiad i nodi’r adborth cadarnhaol oeddent wedi’i gael gan AGC a’r ymateb i unrhyw feysydd i’w gwella a nodwyd.  Rhoddodd wybodaeth gefndir a dweud bod AGC wedi cynnal 6 diwrnod o weithgarwch gyda chanolbwynt gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2019 yn ystyried Diogelu Oedolion a gwaith yr Uned Ddiogelu yn Fflint, y cynlluniau Gofal Ychwanegol a dull gweithredu’r Cyngor i roi Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, Cymorth Cynnar a phrofiadau’r plant sy'n derbyn gofal Rhoddodd y Prif Swyddog wybod bod adborth swyddogol gan AGC am y gweithgareddau uchod wedi bod yn gadarnhaol a’u bod wedi amlygu nifer o feysydd lle roedd y Cyngor yn perfformio’n dda iawn ac roedd deilliannau da yn cael eu cyflawni ar gyfer pobl yn y gymuned.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog gyfle i’r Uwch Reolwr Diogelu a Chomisiynu, yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Integredig a’r Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu adrodd am ganfyddiadau AGC yn eu meysydd gwasanaeth nhw. 

Canmolodd yr Aelodau yr amrywiaeth arloesol o wasanaethau a ddarperir ac roedden nhw’n teimlo bod hyn yn greiddiol i drawsnewid ansawdd bywyd sawl unigolyn. 

Yn ystod y drafodaeth, ymatebodd y swyddogion i’r cwestiynau a’r sylwadau a godwyd am faterion fel addysg rhyw ac atal, iechyd meddwl a lles a bwlio.

Cynigiodd y Cynghorydd Paul Cunningham yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Cindy Hinds.

 

PENDERFYNWYD

 

 (a)      Nodi’r adborth cadarnhaol a gafwyd gan yr AGC yn dilyn eu gweithgarwch diweddar gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 (b)      Nodi ymateb y Cyngor i unrhyw feysydd gwella a nodwyd gan AGC yn ystod y flwyddyn; a 

 

 (c)       Bod y Pwyllgor yn cael gwybod am weithgarwch pellach gan AGC yn Sir y Fflint.