Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Mid-Year Review 2019/20

Cyfarfod: 28/01/2020 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 96)

96 Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20 pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Cyflwyno drafft Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019/20 i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20. Roedd crynodeb o bwyntiau allweddol i'w gweld yn yr adroddiad.

 

            Derbyniodd Aelodau o’r Pwyllgor Archwilio gopi o’r adroddiad ar 20 Tachwedd, ac fe'i argymhellwyd i’r Cabinet. Derbyniodd y Cabinet yr adroddiad Canol Blwyddyn ar 17 Rhagfyr, 2019, a’i argymell i’r Cyngor i’w gymeradwyo.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Banks gymeradwyo’r argymhellion ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Chris Dolphin.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Peers am wybodaeth ychwanegol ar y ddau fenthyciad tymor hir newydd sydd wedi cael eu cymryd gan y Bwrdd Benthyciadau Gweithiau Cyhoeddus yn 2019/20. Esboniodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol bod angen benthyg i noddi'r Rhaglen Gyfalaf, ac y gallai ddarparu manylion pellach os oes angen.Roedd cyfraddau llog gan llywodraeth ganolog yn isel, a oedd yn golygu bod gosod ad-daliadau tymor hir yn cynnig gwerth ariannol i’r Cyngor.

           

Ar ôl ei roi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20.