Mater - cyfarfodydd

Theatr Clwyd Trust Model Transition Staged Update Report

Cyfarfod: 27/01/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 40)

Adroddiad Diweddaru Fesul Cam Trawsnewid Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Pwrpas:        Derbyn adroddiad fesul cam ar gynnydd hyd yma yn trosglwyddo Theatr Clwyd i fodel llywodraethu newydd o dan Fodel Cyflawni Amgen (MCA) y Cyngor erbyn Ebrill 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad fesul cam ar gynnydd hyd yma ar drosglwyddo Theatr Clwyd i fodel llywodraethu newydd o dan Fodel Cyflawni Amgen (MCA) y Cyngor erbyn Ebrill 2021, a gytunwyd gan y Cabinet mewn egwyddor.  Cynghorodd mai’r amcan oedd diogelu dyfodol Theatr Clwyd ac mai model ymddiriedolaeth annibynnol oedd y model a ffafriwyd i gyflawni hyn. Byddai angen gwneud penderfyniad terfynol ar wneud trosglwyddiad erbyn canol 2020 i ganiatáu digon o amser ar gyfer cynllunio trosiannol. 

 

Adroddodd y Prif Swyddog ar y prif ystyriaethau, fel y manylwyd yn yr adroddiad.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Paul Johnson ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Martin White.

 

PENDERFYNWYD: 

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd i ddiogelu trosglwyddiad i fodel ymddiriedolaeth annibynnol ar gyfer Theatr Clwyd ar ffurf cwmni cyfyngedig drwy warant gyda statws elusennol, ar gyfer 1 Ebrill 2021; a

 

(b)       Chefnogi penderfyniad terfynol ar drosglwyddiad yn 2020, yn seiliedig ar adroddiad diwydrwydd dyladwy llawn a therfynol.