Mater - cyfarfodydd

Business Rates – Write Offs

Cyfarfod: 21/01/2020 - Cabinet (eitem 134)

134 Dileu Ardrethi Busnes pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo argymhelliad i ddileu dyledion unigol sy'n fwy na £ 25,000 yn unol â'r Rheolau Gweithdrefn Gyllid a cheisio awdurdodiad i ddileu dyledion Cyfradd Busnes na ellir eu hadennill.

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad Dileu Ardrethi Busnes

 

            Roedd dyledion dau Ardreth Busnes wedi cael eu hystyried yn anadferadwy gan bod y trethdalwyr cyfradd wedi eu diddymu neu ddim yn masnachu mwyach. O ganlyniad, nid oedd asedau na phosib adfer dyledion yn llwyddiannus a bod angen diddymu, i gyfanswm o £60,260. Y sefydliadau oedd Richmond Investment Properties Ltd (£25,882) a Mr Ryan Corbett, yn masnachu 'Jump 2 It’ (£34,378).

 

            Roedd drwgddyledion unigol dros £25,000 angen cymeradwyaeth y Cabinet i’w diddymu, yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dileu’r dyledion ardrethi busnes a nodir yn yr adroddiad.