Mater - cyfarfodydd

Capital Strategy 2020/21 – 2022/23

Cyfarfod: 28/01/2020 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 94)

94 Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 er mwyn ei chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys adroddiad Dangosyddion Darbodus 2020/21 hyd at 2022/23, i gynnwys pan bod angen Strategaeth, ei amcanion allweddol a chynnwys bob un o’i adrannau.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Banks gymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Mullin.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Peers, esboniodd y Prif Weithredwr nad oedd gan y Cyngor unrhyw gynlluniau ariannu preifat.

 

            Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Strategaeth Gyfalaf yn cael ei chymeradwyo; a

 

 (b)      Bod y canlynol yn cael eu cymeradwyo:

·         Y Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21 – 2022/23 fel y manylir o fewn Tablau 1, a 4 – 7 gan eu cynnwys, o’r Strategaeth Gyfalaf; ac

·         Awdurdod dirprwyedig i'r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i achosi symudiadau rhwng y terfynau y cytunwyd arnynt ar wahân o fewn y terfyn awdurdodedig ar gyfer dyled allanol a'r ffin weithredol ar gyfer dyled allanol (Tabl 6 y Strategaeth Gyfalaf).