Mater - cyfarfodydd

Out of County Placements report

Cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 35)

35 Arloesedd i leihau dibyniaeth ar leoliadau tu allan i'r sir pdf icon PDF 325 KB

Pwrpas:        Adolygu gwaith er mwyn lleihau dibyniaeth ar ofal preswyl hir dymor i blant sy’n derbyn gofal.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu adroddiad i adolygu’r gwaith i leihau dibyniaeth ar ofal preswyl hirdymor i blant sy'n derbyn gofal. Eglurodd bod yr adroddiad wedi darparu trosolwg ar yr arloesi sy’n cael ei yrru ymlaen i sicrhau newid trawsnewidol wrth ddarparu Strategaeth Lleoliad a Chymorth y Gwasanaeth. Cafdd y gwaith ei grynhoi yn atodiad i’r adroddiad. 

 

Dywedodd yr Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu heb fuddsoddiad mewn arloesi a dulliau newydd i’r ddarpariaeth gwasanaeth, bydd y nifer o blant sydd eisiau lleoliadau preswyl ac Asiantaeth Faethu Annibynnol yn parhau i gynyddu ar gyfradd anghynaladwy gyda chanlyniadau ariannol annailadwy. Tynnodd sylw at y gwaith a’r mentrau, fel y nodwyd yn atodiad yr adroddiad, i effeithio newid. Gan gyfeirio at y Model Mockingbird i faethu, cyflwynodd y Swyddog Marchnata a Recriwtio a’i gwahodd i roi trosolwg a chyflwyniad ar y Model Mockingbird. Pwyntiau allweddol y cyflwyniad oedd:

 

  • heriau
  • rhagolwg 7 mlynedd
  • cadw plant mewn gofal Awdurdod Lleol
  • Cadw gofalwyr
  • Lleoliadau y tu allan i’r sir
  • atal methiannau mewn lleoliadau.
  • themâu o gyfarfodydd ymyrraeth
  • arbedion ar sail isafswm targedau
  • sefydlogi dyfodol lleoliadau y tu allan i’r sir

 

Eglurodd yr Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu mai’r uchelgais oedd datblygu hyd at 5 canolfan dros gyfnod o 3 blynedd i gefnogi 80 o blant. Mae benthyciad dim llog o £1.1m ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun a roedd rhaid ei ad-dalu dros gyfnod o 7 mlynedd. 

 

Roedd yr Aelodau o blaid y model Mockingbird a mynegwyd diolch i’r Prif Swyddog a’i dîm am eu gwaith i leihau dibyniaeth ar leoliadau y tu allan i’r sir.  

 

Cynigiodd y Cynghorydd Martin White yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD

 

Bod y rhaglen arloesi wedi’i anelu at leihau dibyniaeth ar leoliadau y tu allan i'r sir yn cael ei nodi.