Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 6)

Cyfarfod: 19/11/2019 - Cabinet (eitem 98)

98 Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 6) pdf icon PDF 618 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 6 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad ar Fonitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 6) a oedd yn darparu gwybodaeth fanwl am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol a chyflwyno’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol ym Mis 6. Roedd yr adroddiad yn rhagamcanu beth fyddai sefyllfa'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol pe bai popeth yn aros heb ei newid.

 

                        Y sefyllfa a ragwelwyd ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ar gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

 

            Cronfa’r Cyngor

 

  • Diffyg gweithredol o £2.698m a oedd yn symudiad ffafriol o £0.344m o’r ffigwr diffyg o £3.042m a nodwyd ym Mis 5; a
  • Rhagamcanwyd y byddai balans y gronfa wrth gefn arian at raid ar 31 Mawrth 2020 yn £2.171m.

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

 

  • Rhagwelwyd y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.010m yn uwch na’r gyllideb a oedd yn symudiad cadarnhaol o £0.098m o’r ffigwr diffyg £0.108m a nodwyd ym mis 5; a
  • Balans terfynol disgwyliedig ar 31 Mawrth 2020 o £1.313m.

 

Fel yr adroddwyd ym Mis 5, ac i gynorthwyo â lliniaru’r gorwariant cyffredinol a rhagamcanwyd, cyflwynwyd y mesurau canlynol ym Mis 6:

 

1.    Roedd yr holl wariant nad oedd yn hanfodol wedi cael ei adolygu a’i herio gyda’r bwriad o’i oedi / rhoi’r gorau iddo lle bo hynny’n bosibl; a

2.    Byddai’r Tîm Rheoli Portffolio yn herio recriwtio i swyddi gwag.

 

Arweiniodd hyn at ganfod oedi untro o ran gwariant o -£0.530m yn ystod Mis 6 a oedd wedi bod o gymorth i leihau’r gorwariant ariannol cyffredinol. Fodd bynnag roedd pwysau galw ychwanegol yn ystod Mis 6, cyfanswm net o £0.186m, wedi cael effaith negyddol ar y sefyllfa gyffredinol, ac felly’r gostyngiad net cyffredinol o £0.344m.

 

Roedd yr ymgysylltiad rhwng Deiliaid Cyllideb Portffolios a’r Timau Cyllid wedi bod yn llwyddiannus, fodd bynnag, byddai’r gwaith yn parhau i Fis 7 a thu hwnt gyda’r un manyldeb a her mewn ymgais i wella’r sefyllfa ymhellach.

 

Darparodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol hefyd fanylion yngl?n â’r sefyllfa amcanol fesul portffolio; olrhain risgiau yn ystod y flwyddyn a materion sy'n dod i'r amlwg; cyflawni arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn ystod y flwyddyn; materion eraill yn ystod y flwyddyn; effaith a risgiau MTFS; cronfeydd wrth gefn a balansau; a chronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi.

 

Cafodd yr adroddiad ei ystyried gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol, ac ni chodwyd unrhyw faterion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2020; a

 

 (b)      Nodi lefel derfynol ddisgwyliedig y balansau ar y Cyfrif Refeniw Tai.