Mater - cyfarfodydd

Capital Strategy including Prudential Indicators 2020/21 to 2022/23

Cyfarfod: 19/11/2019 - Cabinet (eitem 91)

91 Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 188 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 i’w argymell i’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad ynghylch y Strategaeth Gyfalaf yn cynnwys Dangosyddion Darbodus 2020/21 - 2022/23 a oedd yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am Strategaeth Gyfalaf y Cyngor i’w hargymell i’r Cyngor.

 

                        Esboniodd yr adroddiad yr angen am y Strategaeth, ei nodau allweddol a chynnwys pob adran.

 

                        Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol ac nid oedd unrhyw fater i’w gyflwyno i’r Cabinet.

 

            PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf a’i hargymell i’r Cyngor; a

 

             (b)      Bod y canlynol yn cael ei gymeradwyo a'i argymell i'r Cyngor:

·         Y Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21 - 2022/23 fel y’u nodwyd o fewn Tabl 1 a 4-7 yn cynnwys y Strategaeth Gyfalaf;

·         Awdurdod dirprwyedig i'r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i achosi symudiadau rhwng y terfynau y cytunwyd arnynt ar wahân o fewn y terfyn awdurdodedig ar gyfer dyled allanol a'r ffin weithredol ar gyfer dyled allanol.