Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring

Cyfarfod: 09/12/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 33)

33 Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr adroddiad a oedd yn cyflwyno crynodeb o’r perfformiad ar y pwynt canol blwyddyn yn 2019/20 ar gyfer blaenoriaethau Cynllun y Cyngor ‘Cyngor sy’n Cysylltu’, ‘Cyngor Gofalgar’, a ‘Chyngor Uchelgeisiol’ sydd yn berthnasol i’r Pwyllgor. Dywedodd fod yr adroddiad monitro canol blwyddyn ar gyfer Cynllun y Cyngor 2019/20 yn adroddiad cadarnhaol gyda 88% o weithgareddau'n gwneud cynnydd da a 90% yn debygol o gyflawni'r canlyniadau a fwriadwyd.Roedd 77% o’r dangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu ragori ar eu targedau.Roedd risgiau yn cael eu rheoli, gyda 14% yn unig yn cael eu hasesu fel rhai sylweddol ac roedd 40% o risgiau yn gostwng o ran eu pwysigrwydd.Ni nodwyd unrhyw risgiau mawr ar gyfer y Pwyllgor. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Wisinger yr argymhelliad yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Martin White.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.