Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2019/20 - Mid Year Monitoring

Cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 64)

64 Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 294 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Gweithredol Busnes Corfforaethol a Chyfathrebu grynodeb o gynnydd ar berfformiad yng Nghynllun y Cyngor yng nghanol blwyddyn 2019/20. At ei gilydd, roedd hwn yn adroddiad cadarnhaol gydag 88% o gamau gweithredu wedi’u hasesu fel rhai sy’n gwneud cynnydd da, ac mae 90% yn debygol o gyflawni’r canlyniad dymunol. Adroddwyd bod 77% o ddangosyddion perfformiad wedi bodloni neu ragori ar eu targedau. Gosodwyd gwybodaeth am reolaeth y meysydd risg mawr (coch).

 

Cwestiynodd y Cynghorydd Heesom y diffyg gwybodaeth am goridorau cludiant a oedd yn annatod i flaenoriaeth Cyngor Uchelgeisiol, a’r Cynllun Isadeiledd oedd yn cyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i’w Archwilio gan y Cyhoedd, yn enwedig i fynd i’r afael â’r materion risg o lifogydd.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr adroddiad wedi darparu diweddariad, a hynny dim ond ar amcanion yng Nghynllun y Cyngor ac roedd yn cynnwys cyfeiriadau at gynlluniau cludiant lleol oedd yn ffurfio rhan o ymrwymiadau’r Cyngor. Awgrymodd fod trafodaeth ar ddarpariaeth i’r dyfodol yn cael ei chyfeirio at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Heesom ac fe’u heiliwyd gan y Cynghorydd Woolley a gywirodd wall teipio hefyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi ac yn cymeradwyo:

 

  • Lefelau cynnydd a hyder cyffredinol wrth gyflawni’r gweithgareddau yng Nghynllun y Cyngor;
  • Y perfformiad cyffredinol yn erbyn dangosyddion perfformiad Cynllun y Cyngor;
  • Y lefelau risg presennol yng Nghynllun y Cyngor.

 

(b)       Bod y Pwyllgor wedi’i galonogi gan gynlluniau a chamau gweithredu i reoli’r gwaith o gyflawni Cynllun y Cyngor 2019/20.