Mater - cyfarfodydd

Council Tax Discount Scheme for Foster Carers

Cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet (eitem 118)

118 Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor I Ofalwyr Maeth pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Gofyn bod y Cabinet yn cymeradwyo fframwaith polisi’r Cynllun Gostyngiad i Ofalwyr Maeth yn dilyn cymeradwyo’r cynllun mewn egwyddor yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Mehefin.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                        Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad ar y Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor i Ofalwyr Maeth oedd yn cynnwys dull y Cyngor ar gyfer dyfarnu Gostyngiad Treth y Cyngor Dewisol i Ofalwyr Maeth Lleol.

 

Roedd cyflwyno’r cynllun yn rhan o Gynllun y Cyngor 2019/2023 a strategaeth i wella modelau gwasanaeth maethu trwy wella taliadau lleol ar gyfer plant nad yw eu teuluoedd yn gallu gofalu amdanynt.

 

                        Un o’r prif amcanion oedd sicrhau bod darpariaeth ddigonol a chadarn o Ofalwyr Maeth mewnol i ddarparu gofal ar gyfer plant lleol a chynnig Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor Dewisol, o Ebrill 2020, a fyddai’n rhan allweddol o becyn cymorth ehangach i Ofalwyr Maeth mewnol.

 

Eglurodd Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) y byddai’r gost gychwynnol o gynnig gostyngiad o 50% i Ofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol yn gyfystyr â £92k y flwyddyn, ond y byddai modd adennill y swm hwnnw pe bai dim ond tri o blant yn cael eu lleoli gyda gofalwyr mewnol ar gyfer cyfnod o 12 mis yn hytrach na gydag asiantaethau maethu allanol.

 

Pwysleisiodd y Cynghorydd Bithell, fel Cadeirydd Fforwm Gwasanaethau Plant, bwysigrwydd y gwaith a wneir gan Ofalwyr Maeth a chroesawodd y cynllun.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r cam o gyflwyno Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor Dewisol i Ofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol, i ddod i rym o Ebrill 2020; a

 

(b)       Chymeradwyo’r Fframwaith Polisi, fel y mae wedi’i gynnwys yn yr atodiad i’r adroddiad, sy’n amlinellu dull y Cyngor o ddyfarnu Gostyngiad Treth y Cyngor dewisol i Ofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol.