Mater - cyfarfodydd

Regional Learning Disability Programme: Report on Progress

Cyfarfod: 19/11/2019 - Cabinet (eitem 102)

102 Gwasanaeth Anableddau Dysgu Rhanbarthol pdf icon PDF 357 KB

Pwrpas:        Yn dilyn sefydlu’r Gwasanaeth Rhanbarthol, mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad ar y cynnydd hyd yma yn ogystal â gweithgaredd wedi'i gynllunio dros y 12 mis nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad ynghylch y Rhaglen Anableddau Dysgu Rhanbarthol: Adroddiad Cynnydd a oedd yn darparu trosolwg o raglen "Gogledd Cymru Gyda'i Gilydd; Gwasanaethau Di-dor ar gyfer pobl gydag Anableddau Dysgu" a oedd yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ac yn cael ei chynnal gan Sir y Fflint.

 

                        Datblygwyd y rhaglen gydag unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd, y chwe ardal awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r trydydd sector.

 

                        Nod y rhaglen oedd ceisio a datblygu’r arfer orau, gan lunio modelau cymorth ar gyfer Gwasanaethau Anableddau Dysgu yng Ngogledd Cymru i’w treialu yn ystod y prosiect, eu mabwysiadu a’u datblygu ochr yn ochr â Strategaeth Anabledd Dysgu Gogledd Cymru (2018/2023) wedi i’r rhaglen ddod i ben ym mis Rhagfyr 2020.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) y bu cynnydd cadarnhaol yn ystod cam cychwynnol y rhaglen. Roedd arferion arloesol yng Ngogledd Cymru a gallai’r Cyngor ddysgu o’r arferion gorau sydd i’w gweld mewn mannau eraill er mwyn cyflwyno safon gyson ar draws y rhanbarth.

 

PENDERFYNWYD:

 

            Cefnogi cyfeiriad y Rhaglen Anableddau Dysgu.