Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2018/19: end of year report

Cyfarfod: 24/09/2019 - Cabinet (eitem 57)

57 Cynllun y Cyngor 2018/19: Adroddiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 426 KB

Pwrpas:        Adolygu'r cynnydd a wnaed yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a oedd yn cyflwyno’r cynnydd sydd wedi’i fonitro yng Nghynllun y Cyngor ar ddiwedd 2018/19.

 

Roedd yr adroddiad monitro ar gyfer Cynllun y Cyngor 2018/19 yn adroddiad cadarnhaol. Roedd yn dangos bod 92% o’r gweithgareddau a aseswyd wedi gwneud cynnydd da ac 89% ar y trywydd cywir er mwyn cyflawni’r canlyniad a ddymunwyd. 

 

Roedd dangosyddion perfformiad yn dangos cynnydd da gyda 70% ar y trywydd cywir, roedd 20% yn cael eu monitro a 10% wedi gwyro oddi ar y trywydd cywir. Roedd y risgiau hefyd yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol (64%), mân risgiau (14%) neu’n risgiau ansylweddol (11%).

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol a byddai’n sail i’r adroddiad statudol i’r Cyngor Sir ym mis Hydref.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi a chefnogi lefelau cynnydd, perfformiad a risg yn adroddiad monitro Diwedd Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2018/19; a

 

 (b)      Bod y Cabinet wedi eu sicrhau gan gynlluniau a chamau gweithredu i reoli'r broses o gyflawni Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20.