Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring Reports 2019/20 (Month 6) and Capital Programme (Month 6)

Cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 63)

63 Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 6) a Rhaglen Gyfalaf (Mis 6 ) pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 6 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn. Darparu gwybodaeth ar Fis 6 y Rhaglen Gyfalaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad ar sefyllfa fonitro’r gyllideb refeniw ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai a diweddariad ar Raglen Gyfalaf 2019/20 ym mis 6 cyn i’r Cabinet eu hystyried.

 

Monitro’r Gyllideb Refeniw

 

O ran Cronfa’r Cyngor, y sefyllfa diwedd blwyddyn rhagamcanol – heb gamau gweithredu i leihau pwysau cost a gwella’r cynnyrch ar gynllunio effeithlonrwydd – oedd diffyg gweithredu o £2.698m, sef symudiad ffafriol o £0.344m o Fis 5. Fel y nodwyd yn yr adroddiad, roedd y gostyngiad yn ganlyniad oediad unwaith yn unig mewn gwariant o -£0.530m ym Mis 5 a wrthbwyswyd gan bwysau ychwanegol yn y galw oedd yn gwneud cyfanswm o £0.186m. Byddai gwaith pellach ar herio meysydd gwariant a recriwtio heb fod yn hanfodol yn parhau er mwyn gostwng ymhellach y gorwariant rhagamcanol. O ran yr amrywiadau mawr fesul portffolio, byddai effaith gadarnhaol cyllid grant pwysau’r gaeaf ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei chynnwys mewn adroddiadau monitro cyllideb i’r dyfodol.

 

Y gweddill rhagamcanol ar Gronfeydd Wrth Gefn ar ddiwedd y flwyddyn oedd £2.171m, oedd yn llai na’r blynyddoedd blaenorol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Heesom ar Gyllid Canolog a Chorfforaethol, tynnwyd sylw at Dabl 1 yn yr adroddiad oedd yn dynodi tanwariant o £0.377m gyda’r manylion wedi’u dangos yn yr atodiad.

 

Ar incwm meysydd parcio, cynghorwyd y Cynghorydd Bateman fod rhagamcaniadau misol wedi’u haddasu yn y gyllideb ar gyfer 2020/21.

 

Wrth ddiolch i swyddogion, canmolodd y Cynghorydd Banks lefel y cynnwys yn yr adroddiad.

 

Rhaglen Gyfalaf

 

Roedd y newidiadau i’r rhaglen ddiwygiedig yn bennaf yn sgil cadarnhau amryw lifoedd cyllid grant yn y flwyddyn. Argymhellwyd cyfran fawr o’r tanwariant rhagamcanol o £5.585m i’r Cabinet ar gyfer prosiectau i’w cario ymlaen. Argymhellwyd defnyddio rhan o ddyraniad y Cyngor o gyllid cyfalaf Ysgogi Economaidd i fynd i’r afael ag adfer cerbydau i ganol tref Treffynnon ac effaith llifogydd ar y rhwydwaith priffyrdd. Dynododd cyllid y cynlluniau cymeradwy ddiffyg o £0.723m dros gyfnod o dair blynedd.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Johnson ac fe’u heiliwyd gan y Cynghorydd Williams.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Ar ôl ystyried adroddiad Mis 6 Monitro’r Gyllideb Refeniw 2019/20, mae’r Pwyllgor yn cadarnhau nad oes materion penodol y mae’n dymuno’u codi gyda’r Cabinet; ac

 

(b)       Ar ôl ystyried adroddiad Mis 6 Rhaglen Gyfalaf 2019/20, mae’r Pwyllgor yn cadarnhau nad oes materion penodol y mae’n dymuno’u codi gyda’r Cabinet.