Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking

Cyfarfod: 15/10/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 25)

25 Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol er mwyn ei hystyried.

 

                        Mewn ymateb i bwynt a godwyd am berygl llifogydd a newid hinsawdd gan y Cynghorydd Hinds, dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) y gellid dod ag adroddiad gerbron y pwyllgor ym mis Rhagfyr.

 

                        Nododd yr Aelodau eu bod yn dymuno ystyried adroddiad am flodau gwyllt ar leiniau glas mewn cyfarfod yn y dyfodol hefyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu heb eu cwblhau.