Mater - cyfarfodydd

People Strategy Performance Report

Cyfarfod: 19/09/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 41)

41 Adroddiad Perfformiad Strategaeth Pobl pdf icon PDF 314 KB

Pwrpas:        Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Pobl.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad diweddaru perfformiad am gyflawniadau tuag at y blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2018/19 ym mlwyddyn olaf Strategaeth y Bobl bresennol ar gyfer 2016-2019.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Partner Busnes Adnoddau Dynol a dynnodd sylw at gyflwyniad y model tâl newydd a gwelliant yr arlwy dysgu a datblygu sy’n cynnwys mwy o opsiynau ar-lein.  Soniodd hefyd am safon uchel cyfranogwyr ar y rhaglen Brentisiaeth a datblygiad y Strategaeth Iechyd a Lles a fyddai’n helpu i gefnogi unigolion sy’n cael eu heffeithio gan faterion personol, fel yr amlygwyd mewn eitem flaenorol ar y Rhaglen.

 

Cynigodd y Cynghorydd Richard Jones argymhelliad ychwanegol y dylid diolch i’r tîm Adnoddau Dynol am eu gwaith ar y strategaeth a gafodd effaith bositif ar y gweithlu. Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Bateman.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi perfformiad yn ystod 2018/19 i gefnogi’r weledigaeth, canlyniadau a blaenoriaethau a nodwyd yn strategaeth 2016-2019 a chefnogi estyniad y strategaeth i 2019/20 i derfynu rhaglenni gwaith parhaus;

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi datblygiad Strategaeth y Bobl newydd ar gyfer 2020/2023 a chynllun gweithredu cysylltiedig a fydd yn cael eu rhannu ar ffurf drafft er mwyn cael sylwadau cyn iddynt gael eu cyflwyno i’r Cabinet; a

 

(c)       Bod diolch yn cael ei roi i’r Tîm Adnoddau Dynol am eu gwaith wrth gynhyrchu a chynnal a chadw'r strategaeth.