Mater - cyfarfodydd

Arosfa Refurbishment: Update

Cyfarfod: 03/10/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 24)

24 Diweddariad Adnewyddu Arosfa pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybodaeth am wasanaeth ychwanegol i ddarparu mwy o lety ar gyfer pobl ifanc ag anghenion cymhleth yn hytrach na threfnu lleoliad y tu allan i’r sir.  Bydd Cyllid refeniw ICF yn cael ei ddefnyddio i staffio 2 ystafell wely ychwanegol ar sail hirdymor a byrdymor a bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Plant a'r Gweithlu, adroddiad ar wasanaeth ychwanego i ddarparu rhagor o lety i bobl ifanc gydag anghenion cymhleth.Darparodd wybodaeth cefndir ac esboniodd bod cynlluniau i adnewyddu adain wag o’r adeilad i ddarparu lle i ddau wely ychwanegol yn Arosfa, a fydd yn lletya dau breswyliwr parhaol tymor hir a darparu gwasanaeth lleol o ansawdd fel dewis arall i leoliadau tu allan i'r sir. Cynghorodd bod nawdd gan y Gronfa Gofal Integredig wedi cael ei nodi ar gyfer costau refeniw ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth estynedig.

 

                        Ymatebodd swyddogion i’r sylwadau a godwyd ynghylch parcio ceir a’r gymuned leol. Esboniodd y Brif Swyddog y byddai gwaith yn cael ei gynnal i sicrhau bod y gymuned leol yn gwybod am y cynlluniau, ond nad oedd disgwyl y byddai galw ychwanegol ar gyfleusterau lleol na threfniadau parcio ceir.

 

                        Mynegodd y Cynghorydd Dave Mackie ei longyfarchiadau i’r Brif Swyddog, yr Uwch Reolwr a’i dîm, am eu gwaith i leihau dibyniaeth ar leoliadau tu allan i’r sir ac i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd, o fewn y Sir.

 

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi cynlluniau i ailwampio Arosfa.