Mater - cyfarfodydd

Risk Management Update

Cyfarfod: 10/07/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 20)

20 Diweddariad rheoli risg pdf icon PDF 285 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu i leihau’r risgiau strategol o fewn Cynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y datganiad o’r sefyllfa ddiwedd y flwyddyn o ran y risgiau strategol a nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19. Roedd y pump o brif risgiau strategol (coch) ar ddiwedd y flwyddyn yn ymwneud yn bennaf â ffactorau allanol, fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

Ychwanegid derbyn adroddiad manwl ar systemau rheoli risg at y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, er mwyn rhoi sicrwydd i’r Pwyllgor, gan gynnwys risgiau newydd a swyddogaeth y gwasanaeth Archwilio Mewnol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Heesom na liniarwyd ar y risg o leihad yn y cyflenwad o dir, a’i fod yn pryderu am hyfywedd y cynllun lliniaru ar lifogydd gan ystyried tai’n effeithio ar Borth y Gogledd.  Mynegodd bryderon hefyd yngl?n â risgiau ar y thema Cyngor Uchelgeisiol, yn enwedig felly o ran seilwaith y coridor trafnidiaeth, a oedd yn hanfodol ar gyfer datblygu’r economi yn y dyfodol.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr y gallai’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu herio proffiliau risg pe dymunent. O ran darparu tai fforddiadwy, diffiniwyd y risgiau ar sail mynediad at dai, er enghraifft, yr effaith ar ddigartrefedd a’r pwysau ar y tîm Dewisiadau Tai, yn hytrach na datblygiadau adeiladu. Byddai darparu tai fforddiadwy drwy’r Cynllun Datblygu Lleol yn un o’r materion dan sylw yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Sir.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Woolley am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â’r terfyn benthyca ar gyfer adeiladu tai cyngor. Fe’i hysbyswyd fod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ymestyn hwn, ac unwaith y ceid ymateb fe’i rhennid â’r Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i gwestiwn y Cynghorydd Johnson, dywedodd y Prif Weithredwr y byddai’r risgiau coch yngl?n â dyledion yn aros fel yr oeddent. Darperid adroddiadau i Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu yngl?n â ffigyrau incwm rhent a chyfraddau casglu Treth y Cyngor, a byddai adroddiad yn mynd gerbron y Cabinet cyn hir yn cynnig camau lliniarol i gefnogi’r rhai hynny’r oedd Diwygio'r Gyfundrefn Les yn effeithio arnynt.

 

Wedi i’r Pwyllgor gytuno ar argymhelliad ychwanegol ar sail y drafodaeth, cynigodd y Cynghorydd Dunbobbin gefnogi’r argymhellion, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Woolley.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod gan y Pwyllgor sicrwydd y rheolwyd risgiau gydol y flwyddyn, a’i fod yn nodi statws diwedd blwyddyn y risgiau strategol i flaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer 2018/19; a

 

(b)       Derbyn adroddiad canol blwyddyn yngl?n â’r system rheoli risg yn ei chyfanrwydd.