Mater - cyfarfodydd

Social Services Annual Report

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 17)

17 Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 176 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo’r adroddiad drafft cyn ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol a oedd yn nodi’r daith tuag at welliant ac yn gwerthuso perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol o ran darparu gwasanaethau i bobl oedd yn hyrwyddo eu lles ac yn eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol.

 

            Roedd y fformat yn agos at y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ac yn arddangos perfformiad y Cyngor wrth fodloni canlyniadau lles pobl Sir y Fflint. Roedd pob blaenoriaeth gwella yn dod o dan un o’r chwe Safon Ansawdd Cenedlaethol y manylir amdanynt yn yr adroddiad.

 

            Ychwanegodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) y byddai’r Adroddiad yn ffurfio rhan bwysig o werthusiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) o berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint. Roedd y gwerthusiad hefyd yn hysbysu asesiad Swyddfa Archwilio Cymru o Gyngor Sir y Fflint fel rhan o’r adroddiad gwella blynyddol.

 

            Diolchodd y Prif Swyddog i’r Cabinet am y gefnogaeth a dderbyniwyd ar gyfer prosiectau cyfalaf sylweddol yn y sector gofal y gallai’r Cyngor fod yn falch ohonynt.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Yn dilyn adolygiad, y byddai’r Adroddiad Blynyddol yn cael ei gymeradwyo cyn belled ei fod yn darparu cofnod cywir a chlir o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a Phlant yn Sir y Fflint.