Mater - cyfarfodydd

Pay Model and Pay Policy

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 24)

Adolygu Model Cyflogau’r Gweithlu

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o effaith gweithredu ail flwyddyn (2019) cytundeb cyflog dwy flynedd (2018/19-2019/20) y Cydgyngor Cenedlaethol (NJC) gan ddefnyddio’r model cenedlaethol a’r newidiadau a wnaed fel rhan o waith cynnal y cytundeb Statws Sengl a weithredwyd yn 2014.

Dogfennau ychwanegol:

  • Restricted enclosure 2
  • Restricted enclosure 3
  • Restricted enclosure 4
  • Restricted enclosure 5
  • Restricted enclosure 6
  • Restricted enclosure 7

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad oedd yn rhoi diweddariad ar gynnydd a wnaed ar waith adolygu modelu tâl ar gyfer cyflwyno ail flwyddyn o gytundeb tâl y Cyd Bwyllgor Cenedlaethol (NJC) )(2018/19 – 2019/20), a’r newidiadau a wnaed fel rhan o gynnal y Cytundeb Statws Sengl (2014).

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod y cynnydd a wnaed o ran mabwysiadu Model Polisi newydd yn cael ei groesawu, gan nodi'r camau gweithredu a gymerwyd wrth ddefnyddio'r awdurdod dirprwyedig i gytuno gyda'r Undebau Llafur, a rhoi’r Model newydd ar waith.