Mater - cyfarfodydd

The Councils Closed Circuit Television Service and a Shared Service with Wrexham

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 15)

15 Archwilio’r dewisiadau ar gyfer Gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig y Cyngor pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Ystyried y cynigion ar gyfer cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â chyfuno gwasanaeth monitro Teledu Cylch Caeëdig y Cynghorau Sir â'r gwasanaeth yn Wrecsam.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd y gallai problemau yngl?n â theledu cylch caeedig fod yn emosiynol.  Yn gyffredinol roedd y cyhoedd yn cael cysur o’r camerâu, fodd bynnag roedd cynni ariannol wedi gorfodi rhai awdurdodau lleol i ystyried rôl a chyllido systemau cylch cyfyng o ddifrif.

 

                        Roedd yr adroddiad yn nodi nifer o opsiynau o ran gosod teledu cylch caeedig .  Roedd y posibilrwydd o ail-leoli’r gwasanaeth i Wrecsam wedi cael ei harchwilio ers peth amser.  Byddai’r dewis hwn yn darparu gwasanaeth teledu cylch caeedig ar y cyd fyddai’n cael ei reoli gan Wrecsam, gyda Sir y Fflint yn dal yn gyfrifol am gostau ffibr a chynnal a thrwsio camerâu.

 

Mae’r Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yn credu y bydd y dewis i uno gwasanaethau’n rhoi'r gwytnwch angenrheidiol i'r partneriaid ac yn cynorthwyo'r ddwy ochr i reoli costau'n fwy effeithiol.

 

                        Heddlu Gogledd Cymru sydd wedi cael y mwyaf o fudd o’r gwasanaeth er mai nhw sydd wedi cyfrannu leiaf yn ariannol. Rhaid mynd i’r afael â hyn.

 

                        Roedd Aelodau’n croesawu'r cynigion oedd yn arddangos enghraifft dda o gydweithio gydag awdurdod cyfagos ac yn cyd-fynd â’r thema ‘Cymunedau Mwy Diogel’ yng Nghynllun y Cyngor.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r broses o uno swyddogaeth monitro teledu cylch caeedig gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.